Zadzwoń i umów się
na spotkanie
12 202 04 35

Kancelaria Adwokacka Ostrowska — Ostrowski

Większość zwykła czy kwalifikowana? Czasem bezwzględna.

29 kwietnia 2020
Brak komentarzy

Ten temat był już poruszany w prasie łowieckiej wielokrotnie. Mimo to doświadczenie pokazuje przy różnego rodzaju głosowaniach, że mamy kłopot z rozróżnieniem rodzajów większości głosów, a sposób jej obliczania może prowadzić do niepotrzebnych sporów.

Dla przypomnienia –  większość bezwzględna oznacza, że za danym wnioskiem lub uchwałą głosuje więcej osób, niż osób głosujących przeciw oraz wstrzymujących się razem wziętych. W praktyce oznacza to, że bezwzględna większość zostaje osiągnięta, jeżeli dany wniosek uzyskuje co najmniej 50% głosów plus jeden głos. Wynika to z zasady, że głosów nie dzielimy na ułamki. Nowy Statut PZŁ odchodzi od większości bezwzględnej, stąd wystarczy poprzestać na samej definicji.  

Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem PZŁ, większość uchwał podejmowana jest zwykłą większością głosów. Osiągnięta jest ona wówczas, gdy w głosowaniu – tajnym lub jawnym –  więcej osób głosuje za danym wnioskiem, czy uchwałą, niż przeciw. W skrajnym przypadku, do uzyskania zwykłej większości wystarczy jeden głos za, jeżeli reszta osób głosujących wstrzyma się od głosu. Tym samym głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku głosowania. O ile Statut przewiduje możliwość zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawach, w których co do zasady przeprowadza się głosowanie jawne, o tyle nie ma możliwości zmiany samej zasady obliczania większości w danym głosowaniu. Jeżeli zgodnie ze Statutem uchwała wymaga większości zwykłej, to nie można żądać, aby dana uchwała mogła być przyjęta np. większością bezwzględną, czy kwalifikowaną.

Większość kwalifikowana oznacza, że do podjęcia uchwały w określonej sprawie nie wystarcza nawet połowa głosów za plus jeden. Konieczna jest ułamkowo lub procentowo wyrażona większość. Statut PZŁ, posługując się określeniem ułamkowym wymaga, aby niektóre uchwały, np. w sprawie rozwiązania koła, zmiany Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia lub koła, czy też wykluczenia członka z koła, podejmowane były większością 2/3 głosów.

I tu mogą powstać pewne problemy. Powstaje bowiem pytanie, od jakiej liczby należy liczyć ten ułamek. Niestety Statut PZŁ nie jest w tej kwestii ani precyzyjny, ani jednolity. Stanowi, że uchwały w sprawie rozwiązania koła łowieckiego podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła. W tym przypadku obliczenie większości nie nastręcza trudności, gdyż od razu wiadomo, do jakiej liczby należy odnieść ułamek 2/3. Ma to zresztą racjonalne uzasadnienie, gdyż taka uchwała dotyczy wszystkich członków danego koła. Stąd też odniesienie do ogólnej liczby członków.

Natomiast w pozostałych przypadkach, w tym również w przypadku wywołujących nieraz spore emocje uchwał dotyczących wykluczenia członka z koła, Statut mówi tylko o wymaganej większości 2/3 głosów, nie precyzując, do czego ten ułamek należy odnieść.

Nie wydaje się, aby tak jak przy uchwale w przedmiocie rozwiązania koła większość tą odnosić do ogólnej liczby członków koła. Statut w tym przypadku w żaden sposób nie wspomina o takim sposobie odnoszenia większości 2/3 głosów. W przeciwieństwie do uchwały w sprawie rozwiązania koła, uchwała o wykluczeniu dotyczy wyłącznie osoby wykluczanej. Nie jest zatem racjonalne odnoszenie ułamka do ogólnej liczby członków koła, gdyż po pierwsze brak jest stosownego zapisu w Statucie, a po drugie uchwała nie dotyczy wszystkich członków. Utrudniłoby to zresztą w większości przypadków uzyskanie większości kwalifikowanej. Ułamek 2/3 w tym przypadku odnosimy nie do ogólnej liczby członków koła, lecz do liczby osób biorących udział w głosowaniu. Biorących udział w głosowaniu, czyli głosujących. Głosujących, czyli oddających głosy w danym głosowaniu, zarówno ważne, jak i nieważne.    

Pamiętajmy, że na nic nawet kwalifikowana większość, jeżeli w głosowaniu nie weźmie udziału co najmniej połowa liczby członków danego organu, np. walnego zgromadzenia (kworum). Oczywiście z niewielką modyfikacją, polegającą na zaokrąglaniu w górę połowy do pełnej liczby, w przypadku nieparzystej liczby członków. Dlatego też na początku każdego walnego zgromadzenia stwierdza się, po przeliczeniu zebranych, że osiągnięto kworum, co jest równoznaczne z tym, że organ ten jest zdolny do podejmowania uchwał. Jeżeli w głosowaniu nad daną uchwałą podczas walnego zgromadzenia nie weźmie udziału co najmniej połowa liczby członków koła, to taka uchwała nie zostaje w sposób ważny podjęta. Może się tak zdarzyć, jeżeli jakaś część członków koła w geście protestu odmówi udziału w głosowaniu i tym samym zerwie kworum. Chodzi tu o taką sytuację, gdy część osób odmówi udziału w głosowaniu i w ogóle nie zagłosuje. Do skutecznego głosowania dochodzi zatem tylko wówczas, jeżeli łączna liczba oddanych głosów – za, przeciw, wstrzymujących się oraz nieważnych – stanowi co najmniej połowę liczby członków danego organu. Warto pamiętać, że oddanie głosu nieważnego jest równoznaczne z wzięciem udziału w głosowaniu i ma wpływ na kworum, tak jak głosy nieważne mają wpływ na frekwencję przy wyborach powszechnych. Czym innym jest bowiem oddanie głosu, chociażby nieważnego, a czym innym nie wzięcie udziału w samym akcie głosownia. Obliczanie większości kwalifikowanej i odnoszenie ułamka 2/3 do konkretnej liczby głosów, jest czynnością wyłącznie formalną. Nie ma zatem znaczenia merytoryczna zawartość głosu, tzn. czy głos jest za, przeciw, wstrzymujący się, czy też nieważny.

Trzeba pamiętać, że wymóg uzyskania większości kwalifikowanej dotyczy uchwał o szczególnym znaczeniu. Kwalifikowana większość pełni funkcję gwarancyjną i służy do podniesienia rangi danej uchwały, wzmacniając jej legitymację. W konsekwencji odrzucić trzeba takie interpretacje, które przy obliczaniu głosów pozwoliłyby na obejście konieczności uzyskania większości kwalifikowanej. W szczególności niedopuszczalne jest odnoszenie ułamka 2/3 tylko do liczby głosów ważnych, z pominięciem oddanych głosów nieważnych. Wypaczyłoby to sens uzyskiwania kwalifikowanej większości i prowadziłoby do obejścia Statutu PZŁ.

Można to zilustrować następującym przykładem: ogólna liczba członków koła wynosi 40. Kworum stanowi, w myśl §111 ust. 1 Statutu PZŁ, 20 członków. W walnym zgromadzeniu uczestniczy 30 członów koła, z czego wszyscy głosują: 10 osób za, 5 przeciw, a 15 oddaje głosy nieważne. Kworum jest zachowane, gdyż w głosowaniu wzięła udział więcej niż połowa ogólnej liczby członków. Większość 2/3 wynosi albo 27 – w odniesieniu do ogólnej liczby członków koła – przy uchwale o rozwiązaniu koła,  albo 20 – w odniesieniu do liczby członków biorących udział w głosowaniu. W obu wypadkach większość kwalifikowana nie została osiągnięta, gdyż oddano tylko 10 głosów za. Gdyby jednak ułamek 2/3 odnieść tylko do liczby oddanych głosów ważnych, to mamy osiągniętą większość kwalifikowaną 2/3 z 15, przy zachowanym kworum, gdyż w głosowaniu brało udział 30 osób na 40 członków koła. W takim jednak przypadku naruszenie Statutu PZŁ jest ewidentne, gdyż odnoszenie ułamka 2/3 tylko do oddanych głosów ważnych prowadzi do obejścia prawa. Wypacza to  sens oraz funkcję większości kwalifikowanej, nie mówiąc już o tym, że uzyskanie większości nie może zależeć od tych, którzy oddają głosy nieważne.

Brak komentarzy. Dodaj Swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami

Jeżeli potrzebujesz pomocy rzetelnego prawnika - nie zwlekaj! Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy.

Jeśli wolisz zadzwonić i porozmawiać z nami osobiście:

Zadzwoń: +48 12 202 04 35

Proszę podaj swoje imię!
Proszę podaj swoje nazwisko!
Proszę podaj numer telefonu!
Proszę podaj prawidłowy adres email!
Proszę potwierdź, że nie jesteś robotem!
Proszę opisz swój problem prawny
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skontaktowanie się z nami, odpowiemy wkrótce.
Niestety Twoja wiadomość nie mogła zostać wysłana. Proszę zadzwoń do nas: 12 202 04 35.